HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Bibliotheek Nijkerk

Peuterochtend 3 maart en 7 april 2014

2 ratings | 1491 views
De peuterochtenden in de bibliotheek van Nijkerk worden zeer goed bezocht. Dit is een filmpje van twee bijeenkomsten op 3 maart en 7 april in de bibliotheek van Nijkerk. Samen met medewerkers van Speel-o-theek Pinoccio worden deze inloopochtenden 1 maal in de maand gehouden.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.